Tävlingsreglerna och byggnadsreglerna har tillkommit för att ge alla tävlande så lika förutsättningar som möjligt. Om ni har synpunkter vad gäller regler eller övriga kringarrangemang är vi tacksamma att erhålla dessa synpunkter i god tid inför nästa rally.

Lycka till.
Badkarsrallyarrangörerna

 

OBS! Reglerna för år 2017 har reviderats.

BYGGNADSREGLER FÖR BADKARSRALLYT

KLASSERNA EREMIT, SIAMES OCH KONSUM

Rev. 2017-02-19

 1. Endast badkar är tillåtna som farkoster. Med badkar menas, badkar som funnits eller finns att köpa i handeln. Gjutjärnsbadkar är ej tillåtna.
 2. Klassindelning.
  Eremitklass: Enkelbadkar med flytkropp/ar (flytkropp obligatorisk).
  Siamesklass: Dubbelbadkar (max 2 st).
  Konsumklass: Fritt antal badkar (minst 3 st).
 3. Max tillåtna bredd inklusive framdrivningsanordning (gäller ej paddlar och åror).
  Eremitklass: Badkar + 2,0 m
  Siamesklass: Max bredd 2,6 m
  Konsumklass: Max bredd 2,6 m
 4. Ytterformen får ej ändras (utriggare får användas, dock ej i form av surfingbräda, kanot eller liknande, se även 14).
 5. Det är ej tillåtet att skära eller såga i badkaret under vattenlinjen, det är ej heller tillåtet att fylla ut mellanrum mellan badkaren.
 6. Köl eller centerbord är ej tillåtna.
 7. Maximal tillåten höjd över vattnet är 2 m (bemannat samt i tävlingsutförande).
 8. På varje ekipage skall finnas ett ORDENTLIGT bärgningsrep. Repets längd bör ej understiga 15 m och vara tjockare än tex en flagglina. Ena ändan av repet skall vara fastsatt i fören eller aktern av ekipaget, andra änden av repet skall vara fäst till en flytkropp av väl tilltagen storlek (minst 5l). Repet skall vara så starkt att det skall hålla för att dra upp hela ekipaget i sjunket tillstånd.
 9. Framdrivningsanordning får endast manövreras med hand/armkraft, alltså ej med benkraft i form av roddslädar o.dyl.
 10. Öskar är obligatoriskt, det skall fungera och måste vara fastsatt med en lina/rep i ekipaget.
 11. Det åligger vart tävlade lag att bärga eget ev. sjunket ekipage.
 12. Ekipage med tillbehör skall vara väl märkta med kårens namn. Märkning skall ske med vattenfast färg samt vara väl synlig.
 13. Deltagarna måste sitta i eller på badkaret(-en). När ekipaget(-en) står plant på land får ingen del av utriggare vidröra marken.
 14. Alla badkar skall ligga i vattnet och ha bärande funktion.
 15. Om farkosten till viss del består av frigolit (cellplast), skall denna vara väl inplastad.

FRIKLASS

Rev. 2017-02-19

 1. Endast badkar är tillåtna som farkoster.
 2. Max tillåtna bredd inklusive framdrivningsanordning (gäller ej paddlar och åror) är 2,6 m.
 3. Maximal tillåten höjd över vattnet är 2 m (bemannat samt i tävlingsutförande).
 4. På varje ekipage skall finnas ett ORDENTLIGT bärgningsrep. Repets längd bör ej understiga 15 m och vara tjockare än tex en flagglina. Ena ändan av repet skall vara fastsatt i fören eller aktern av ekipaget, andra änden av repet skall vara fäst till en flytkropp av väl tilltagen storlek (minst 5l). Repet skall vara så starkt att det skall hålla för att dra upp hela ekipaget i sjunket tillstånd.
 5. Öskar är obligatoriskt, det skall fungera och måste vara fastsatt med en lina i ekipaget.
 6. Det åligger vart tävlade lag att bärga eget ev. sjunket ekipage.
 7. Ekipage med tillbehör skall vara väl märkta med kårens namn. Märkning skall ske med vattenfast färg samt vara väl synlig.
 8. Om farkosten till viss del består av frigolit (cellplast), skall denna vara väl inplastad.
 9. Inga motor/bensin/dieseldrivna farkoster är tillåtna.
 10. Tänk nytt och spännande!

TÄVLINGSREGLER 

Rev. 2014-12-09

 1. Tävlingen är öppen för utmanare, rover, ledare och funktionärer som är medlemsförsäkrade via Scouterna.
 2. Sjövärdighetsbesiktning och klassgodkännande sker cirka en timme före start. Vid tveksamhet beträffande byggnadskonstruktion gäller tävlingsledningens beslut.
  Beslut går ej att överklaga.
 3. Flytväst är obligatorisk och skall bäras under hela färden.
 4. Nummerlappar skall bäras väl synliga under hela färden.
 5. Sabotage mot annan farkost leder till diskvalificering.
 6. Ekipage skall i görligaste mån framföras på höger sida av farleden samt lämna plats för upphinnande ekipage.
 7. Alla anvisningar från funktionär måste ovillkorligen följas.
 8. Max tiden att vara ute på banan är två timmar, överskrider man detta är man automatiskt diskvalificerad, däremot har man fortfarande chansen att vinna skönhetspriset.
 9. Tävlande lag anses vara i mål när ekipaget har nått land och startkortet har lämnats till målsekretariatet. Som bevis för att ekipaget har nått land erhålles ett målmärke. Startkortet och målmärket skall tillsammans lämnas till målsekretariatet, av minst en person i det tävlande laget. Observera att ni måste få in ekipaget till mål (strandkanten) själva. Vid hjälp av t.ex. bärgare eller annan person som befinner sig på land räknas det som att tävlande lag ej har kommit i mål.
 10. Efter målgång skall ekipage omedelbart flyttas från målområdet för att göra plats för efterföljande.
 11. Sjunkna farkoster skall bärgas av tävlande lag (se även punkt 11 i byggnadsregler för eremit, siames och konsum samt punkt 6 i byggnadsregler för öppen klass).
 12. Protester skall vara tävlingsledningen tillhanda senast en halvtimme efter sista ekipagets målgång (protesterna skall lämnas in skriftligen). Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avvisa protest utan kommentar. Protestblanketter kan erhållas vid start och mål.